Gửi câu hỏi của bạn

Đang tải...
 1. Nhung

  Nhung Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Do muốn có thêm các thông tin về danh sách các lợi ích liên quan của 02 thành viên HĐQT nên anh Hòa (cổ đông công ty CP Yên Chiến) đã yêu cầu được xem xét và sao chép các thông tin trên. Tuy nhiên, công ty đã từ chối với lý do: Chỉ những cổ đông có quyền biểu quyết của công ty mới được xem xét danh sách trên. Xin hỏi như vậy có chính xác không.
   
  Tags:
 2. Vũ Tuấn

  Vũ Tuấn Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Bạn băn khoăn về quyền xem xét, sao chép danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của các cổ đông công ty cổ phần. Chúng tôi xin tư vấn về vấn đề này như sau:

  Điểm c khoản 4 Điều 159 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định “Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác có quyền xem xét, trích lục và sao một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai trong giờ làm việc”. Như vậy, tất cả các cổ đông Công ty cổ phần đều có quyền xem xét, sao chép một phần hoặc toàn bộ danh sách người có liên quan của các cổ đông của Công ty cổ phần.

  Công ty cổ phần Yên Chiến từ chối không cho anh Hòa (là cổ đông công ty) xem xét, sao chép danh sách các lợi ích liên quan của hai thành viên Hội đồng quản trị. Lý do là chỉ những cổ đông có quyền biểu quyết mới được xem xét danh sách trên. Như vậy, theo quy định trên, việc làm của công ty Yên Chiến là trái pháp luật.
   
Đang tải...