Gửi câu hỏi của bạn

Đang tải...
 1. Đỗ Đình Văn

  Đỗ Đình Văn Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Tại điều lệ công ty chúng tôi có quy định số lượng thành viên HĐQT là 07 người. Tuy nhiên đến tháng 8/2015 có 03 thành viên đồng loạt xin từ chức (số thành viên còn lại là 04 người). Xin hỏi, trong thời hạn bao lâu thì công ty phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên HĐQT mới.
   
  Tags:
 2. Nhung

  Nhung Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Chúng tôi hiểu rằng, điều lệ công ty bạn quy định số lượng thành viên HĐQT là 07 người. Tháng 8/2015 có 03 thành viên đồng loạt xin từ chức, số thành viên còn lại là 04 người. Bạn muốn hỏi thời hạn họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Chúng tôi xin tư vấn như sau:

  Điểm a khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp quy định “Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba”.

  Tỷ lệ số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm so với số quy định tại Điều lệ công ty của công ty bạn là 3/7 người. Tỷ lệ này lớn hơn 1/3. Do đó, trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày ba thành viên Hội đồng quản trị xin từ chức bị miễn nhiệm.
   
Đang tải...