Gửi câu hỏi của bạn

Đang tải...
 1. Nhung

  Nhung Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Xin luật sư cho biết, trong những trường hợp nào thì cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông có quyền khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong công ty cổ phần.
   
  Tags:
 2. Vũ Tuấn

  Vũ Tuấn Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Bạn băn khoăn về các trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông có quyền khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong công ty cổ phần. Chúng tôi xin tư vấn về vấn đề này như sau:

  Khoản 1 Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định “Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong các trường hợp sau đây:

  - Vi phạm nghĩa vụ người quản lý công ty theo quy định tại Điều 160 của Luật này;

  - Không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng quản trị;

  - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hoặc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

  - Sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

  - Sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

  - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty”.

  Như vậy, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông có quyền khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong công ty cổ phần trong các trường hợp nêu trên.
   
Đang tải...