Hỏi về mức đóng hội phí của hội viên cựu chiến binh (CCB) Việt Nam ?

0
stanford journal of criminal law and policy sjclp 3 938x610 1 - Hỏi về mức đóng hội phí của hội viên cựu chiến binh (CCB) Việt Nam ?

Xin vui lòng cho tôi hỏi:- về mức đóng hội phí của hội viên ccb việt nam. – quy định về sử dụng hội phí, chi hội cơ sở được trích lại bao nhiêu % hội phí của chi hội mình. Xin chân thành cảm ơn.

Luật sư trả lời:

1. Mức thu hội phí

Theo quy định của Nghị định 157/2016/NĐ-CP thì nguồn kinh phí của Hội cựu chiến binh bao gồm:

a) Nguồn thu hội phí;

b) Nguồn viện trợ, tài trợ;

c) Nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, gồm:

– Kinh phí của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và của Hội Cựu chiến binh các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương do ngân sách Trung ương bảo đảm.

– Kinh phí của Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và của Hội Cựu chiến binh các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm.

d) Nguồn hỗ trợ từ các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác;

đ) Các nguồn thu khác (nếu có).

Hiện nay, nghị định 157/2016/NĐ-CP là văn bản mới nhất hướng dẫn Pháp lệnh cựu chiến binh, ngoài ra chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể về mức hội phí đóng góp, vì thế có thể hiểu khoản hội phí là do thành viên của Hội cựu chiến binh tự nguyện đóng góp.

2. Về mức chi các hoạt động, được quy định tại Thông tư 71/2015/BTC như sau:

Xem thêm:  Vay ngân hàng không trả được bị xử lý như thế nào?

a) Chi tổ chức Đại hội theo nhiệm kỳ; chi họp sơ kết, tổng kết; chi tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; chi tổ chức các hoạt động phong trào; chi công tác phí: Thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Chi đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội thực hiện theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước;

c) Chi phụ cấp cho cán bộ làm công tác Hội thực hiện theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Bộ Lao động thương binh và xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh;

d) Chi khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác Hội thực hiện theo Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản quy định hiện hành;

Xem thêm:  Xử lý hợp đồng vay tiền với mục đích trái pháp luật ra sao?

đ) Chi thanh toán dịch vụ công cộng; chi vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền, liên lạc; chi mua sách báo, tài liệu phục vụ các hoạt động của Hội: Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ theo quy định hiện hành.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua: Yêu cầu tư vấn để được giải đáp.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự – Pháp luật trực tuyến

Luật sư Hà Trần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *