Khoản chi trả tiền điện nước của công ty có được trừ khi tính thuế TNDN không?

0
Khoản chi trả tiền điện nước của công ty có được trừ khi tính thuế TNDN không?

Tóm tắt câu hỏi:

Khoản chi trả tiền điện nước của công ty có được trừ khi tính thuế TNDN không?

Công ty tôi có thuê nhà của 1 cá nhân làm trụ sở văn phòng. Xin hỏi các khoản chi phí điện, nước Công ty chi trả nhưng hóa đơn lại mang tên cá nhân đó thì có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Người gửi: Hoa (Hà Nội)

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật trực tuyến. Về câu hỏi của bạn, Luật trực tuyến xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1/ Căn cứ pháp lý

– Thông tư số 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

2/ Khoản chi trả tiền điện nước của công ty có được trừ khi tính thuế TNDN không?

Theo Điểm 15 Khoản 2 Điều 4 thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định:

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

Xem thêm:  Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi người lao động đã nghỉ hưu theo chế độ ?

2.15 Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.”

Căn cứ theo quy định trên, trong trường doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước mà có các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thì sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Nếu Công ty bạn có chứng từ thanh toán cho cá nhân phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê thì được chấp nhận vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục và quy trình đăng ký mã số thuế cho nhân viên công ty ?

Trên đây là tư vấn của Luật trực tuyến về Khoản chi trả tiền điện nước của công ty có được trừ khi tính thuế TNDN không? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Tuyết Chinh tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *