Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp chính xác mới nhất 2018

0
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp chính xác mới nhất 2018

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty cổ phần chính xác mới nhất 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP

Số: …/2018 /HĐCN

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2018.

Tại:…

Chúng tôi gồm:

BÊN A (BÊN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN)

– Ông/Bà Giới tính:

– Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

– Chứng minh nhân dân: Ngày cấp: Nơi cấp:

– Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

– Chỗ ở hiện tại:

BÊN B (BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG)

– Ông/Bà: Giới tính:

– Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

– Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

– Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

– Nơi ở hiện tại:

Hai Bên thống nhất những điều khoản như sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG CHUYỂN NHƯỢNG

Ông/Bà…………. là cổ đông sáng lập công ty…… Sở hữu phần vốn góp là…..VNĐ (bằng chữ) chiếm….. tổng số vốn điều lệ của công ty. Nay, Ông/Bà………….. chuyển nhượng phần vốn góp là:…..VNĐ (bằng chữ) chiếm tỷ lệ….. tổng số vốn điều lệ của công ty……. cho Ông/Bà…….

ĐIỀU 2. GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Bên B thanh toán cho bên A theo đúng giá trị đã nêu tại Điều 1 của Hợp đồng.

Hình thức thanh toán:…..

Thời hạn thanh toán:……….

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A có trách nhiệm chuyển số vốn nêu trên tại công ty…….. cùng những quyền và lợi ích liên quan cho bên B ngay sau khi hai bên khi ký kết hợp đồng.

Xem thêm:  Trang thiết bị cần thiết để thành lập phòng tập Gym, thể dục thể hình, Fitness

Bên B có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ cho bên A theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng, Bên B tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của bên A trong phạm vi số vốn nhận chuyển nhượng kể từ thời điểm việc chuyển nhượng được hoàn tất.

ĐIỀU 4. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng đã được các bên nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

THAY MẶT BÊN A

THAY MẶT BÊN B

XÁC NHẬN CỦA

CÔNG TY

Xác nhận việc chuyển nhượng vốn giữa các bên đã được hoàn tất.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT

(ký và ghi rõ họ tên)

Luật sư Hà Trần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *