Thủ tục: Khai thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ

0
Thủ tục: Khai thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ

Trình tự thực hiện: Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh.

+ Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

+ Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai

Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý người nộp thuế hoặc qua hệ thống bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết

Lệ phí (nếu có):

Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

+ Tờ khai thuế GTGT (mẫu số 03/GTGT ban hành kèm theo TT số 60/2007/TT-BTC ngày 19/6/2007)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Xem thêm:  Hướng dẫn đăng ký mã số thuế nhà thầu và kê khai thuế nhà thầu theo quy định

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007

+ Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 19/6/2007 của Bộ Tài chính

Mẫu số: 03/GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007 /TT-BTC ngày

14/6/2007của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GTGT

(Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng…. năm …….

[02] Người nộp thuế :………………………………………………………………………….

[03] Mã số thuế:…………………………………………………………………………………

[04] Địa chỉ:………………………………………………………………………………………

[05] Quận/huyện:………………. [06] Tỉnh/Thành phố:……………………………….

[07] Điện thoại:………………… [08] Fax:……………… [09] Email:………………

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 5%

Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%

1

Hàng hoá tồn kho đầu kỳ

[10]

[11]

2

GTGT âm được kết chuyển kỳ trước

[12]

[13]

3

Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua ngoài sử dụng cho SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra

[14]

[15]

4

Tổng doanh số hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra

[16]

[17]

5

Giá trị gia tăng chịu thuế trong kỳ

[18]=[16]-[14]-[12]; [19]=[17]-[15]-[13]

[18]

[19]

6

Thuế GTGT phải nộp

[20]=[18]x5%; [21]=[19]x10%

[20]

[21]

Tổng thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ [22] = [20]+[21]:……………….

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

Xem thêm:  Hoàn thuế thu nhập cá nhân thực hiện như thế nào ?

………………………, ngày……… tháng……….. năm……….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Nguồn: Tổng Cục Thuế

Luật sư Hà Trần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *